top of page

Ryff'in İyi Oluş Modeli ve Havayolu Pilotlar Örneği

Güncelleme tarihi: 8 Kas 2023

Ryff Psikolojik İyi Oluş Modeli (PİO)

Ryff, PİO'u çok boyutlu bir kavram olarak ele alarak, farklı teorik yaklaşımlardan yararlanarak bir model geliştirmiştir. Ryff, bu çalışmayı yaparken, PİO’u sadece mutluluk veya yaşam doyumu gibi tek boyutlu ölçümlerle değil, bireyin kendini gerçekleştirme potansiyelini de içeren daha kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünmüştür. Ryff, PİO’un altı boyutunu şöyle tanımlamıştır:

Özerklik, Kendini Kabul, Çevresel Hakimiyet, Bireysel Gelişim, Yaşam Amacı ve Diğerleriyle Olumlu İlişkiler.

Ryff'in modeli, PİO’un kültürel ve bireysel farklılıklara göre değişebileceğini ve evrensel bir tanımının olmadığını da kabul etmektedir. Ryff'in modeli, PİO’un ölçülmesi ve geliştirilmesi için önemli bir katkı sağlamıştır.


Modelin Bileşenleri

1. Özerklik

Ryff, özerkliği kendi değerleri ve normlarına göre davranma, çevresel baskılara karşı dirençli olma, kendi kararlarını verme ve davranışlarını içsel olarak düzenleme yeteneği olarak tanımlamıştır. Özerklik, bireyin kendini gerçekleştirme potansiyelini artırır ve yaşam kalitesini yükseltir. Özerklik aynı zamanda bireyin diğerleriyle olumlu ilişkiler kurmasına ve güvenli bağlanma geliştirmesine de katkı sağlar.


Özerklik, havayolu pilotları için de önemli bir özelliktir. Pilotlar, uçuş sırasında karşılaştıkları zorluklara karşı kendi başlarına karar vermek ve sorumluluk almak zorundadırlar. Bu nedenle, özerklik düzeyi yüksek pilotların performansı ve uçuş güvenliği daha yüksek olabilir. Özerklik düzeyi yüksek pilotlar, stresle daha iyi başa çıkabilir, iş doyumunu artırabilir ve mesleki tükenmeyi önleyebilirler. Öte yandan, özerklik düzeyi düşük pilotlar, sosyal normlara ve otoriteye daha fazla bağımlı olabilir, kendi fikirlerini ifade etmekte zorlanabilir ve iş tatmini düşük olabilir.


2. Çevresel Hakimiyet

Ryff, çevresel hakimiyeti, bireyin kendi ihtiyaç ve değerlerine uygun ortamlar oluşturabilme, günlük yaşam ve sorumlulukları üzerinde kontrol sahibi olma, çevresindeki fırsatları etkili bir şekilde kullanma ve yönetme becerisi olarak tanımlamıştır. Çevresel hakimiyet, bireyin yaşam kalitesini artırır, kendini gerçekleştirme potansiyelini yükseltir ve diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurmasına yardımcı olur.


Çevresel hakimiyet, havayolu pilotları için de önemli bir özelliktir. Pilotlar, uçuş sırasında karşılaştıkları zorluklara karşı kendi başlarına karar vermek ve sorumluluk almak zorundadırlar. Bu nedenle, çevresel hakimiyet düzeyi yüksek pilotların performansı ve uçuş güvenliği daha yüksek olabilir. Çevresel hakimiyet düzeyi yüksek pilotlar, stresle daha iyi başa çıkabilir, iş doyumunu artırabilir ve mesleki tükenmeyi önleyebilirler. Öte yandan, çevresel hakimiyet düzeyi düşük pilotlar, sosyal normlara ve otoriteye daha fazla bağımlı olabilir, kendi fikirlerini ifade etmekte zorlanabilir ve iş tatmini düşük olabilir.


3. Bireysel Gelişim

PİO’un altı boyutundan biridir. Ryff, bireysel gelişimi, bireyin sahip olduğu potansiyelleri tam olarak kullanabilme, kendini gerçekleştirme, yeni deneyimlere açık olma, kendi özelliklerinin farkında olma ve olumlu değişimleri fark etme becerisi olarak tanımlamıştır. Bireysel gelişim, bireyin yaşam kalitesini artırır, kendini gerçekleştirme potansiyelini yükseltir ve diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurmasına yardımcı olur.


Bireysel gelişim, havayolu pilotları için de önemli bir özelliktir. Pilotlar, uçuş sırasında karşılaştıkları zorluklara karşı kendi başlarına karar vermek ve sorumluluk almak zorundadırlar. Bu nedenle, bireysel gelişim düzeyi yüksek pilotların performansı ve uçuş güvenliği daha yüksek olabilir. Bireysel gelişim düzeyi yüksek pilotlar, stresle daha iyi başa çıkabilir, iş doyumunu artırabilir ve mesleki tükenmeyi önleyebilirler. Öte yandan, bireysel gelişim düzeyi düşük pilotlar, yeni deneyimler yaşamaya kapalı, mevcut durumunu korumaya çalışan ve durgun bir yaşamı benimsemiş olabilirler.


4. Diğerleriyle Olumlu İlişki

Ryff, diğerleriyle olumlu ilişkiyi, bireyin kendisine ve diğerlerine saygı duyma, samimi ve güvenilir ilişkiler kurma, ilişkilerinde empati gösterme ve diğerlerine karşı sorumluluk bilinci taşıma becerisi olarak tanımlamıştır. Diğerleriyle olumlu ilişki, bireyin yaşam kalitesini artırır, kendini gerçekleştirme potansiyelini yükseltir ve sosyal ve kişilerarası iyi oluşu sağlar.


Diğerleriyle olumlu ilişki, havayolu pilotları için de önemli bir özelliktir. Pilotlar, uçuş sırasında hem kabin ekibi hem de kule ile işbirliği yapmak zorundadırlar. Bu nedenle, diğerleriyle olumlu ilişki düzeyi yüksek pilotların performansı ve uçuş güvenliği daha yüksek olabilir. Diğerleriyle olumlu ilişki düzeyi yüksek pilotlar, stresle daha iyi başa çıkabilir, iş doyumunu artırabilir ve mesleki tükenmeyi önleyebilirler. Öte yandan, diğerleriyle olumlu ilişki düzeyi düşük pilotlar, kişilerarası iletişimde sorunlar yaşayabilir, insanlara karşı güvensiz ve olumsuz olabilir ve iş tatmini düşük olabilir.


5. Hayatın Amacı

Ryff, hayatın amacını, bireyin kendi yaşamının anlam ve amacını kavrama, kendi hayatının bir anlamı ve amacı olduğuna inanma, kendisi için net hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için planlama yapma becerisi olarak tanımlamıştır. Hayatın amacı, bireyin yaşam kalitesini artırır, kendini gerçekleştirme potansiyelini yükseltir ve diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurmasına yardımcı olur.


Hayatın amacı, havayolu pilotları için de önemli bir özelliktir. Pilotlar, uçuş sırasında karşılaştıkları zorluklara karşı kendi başlarına karar vermek ve sorumluluk almak zorundadırlar. Bu nedenle, hayatın amacı düzeyi yüksek pilotların performansı ve uçuş güvenliği daha yüksek olabilir. Hayatın amacı düzeyi yüksek pilotlar, stresle daha iyi başa çıkabilir, iş doyumunu artırabilir ve mesleki tükenmeyi önleyebilirler. Öte yandan, hayatın amacı düzeyi düşük pilotlar, hayatın varoluşsal problemlerine karşı kendilerini ayakta tutabilecek yeterli inanca ve motivasyona sahip olmayabilir, karşılaştıkları engellerle baş edemezler ve anlamsızlık/boşluk duygusunu daha fazla yaşayabilirler.


6. Öz Kabul

Ryff, öz kabulü, bireyin kendini olumlu bir tutumla değerlendirme, geçmiş ve şimdiki durumlar hakkında olumlu görüşlere sahip olma, olumlu ve olumsuz tüm özelliklerini kabullenme becerisi olarak tanımlamıştır. Öz kabul, bireyin yaşam kalitesini artırır, kendini gerçekleştirme potansiyelini yükseltir ve diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

Öz kabul, havayolu pilotları için de önemli bir özelliktir. Pilotlar, uçuş sırasında karşılaştıkları zorluklara karşı kendi başlarına karar vermek ve sorumluluk almak zorundadırlar. Bu nedenle, öz kabul düzeyi yüksek pilotların performansı ve uçuş güvenliği daha yüksek olabilir. Öz kabul düzeyi yüksek pilotlar, stresle daha iyi başa çıkabilir, iş doyumunu artırabilir ve mesleki tükenmeyi önleyebilirler. Öte yandan, öz kabul düzeyi düşük pilotlar, kendilerinden hoşnut olmayabilir, kişisel özelliklerinden ve geçmişlerinden mutsuz olabilir ve iş tatmini düşük olabilir.


PİO Modelinin bileşenlerinin her biri kültürel faktörlerden etkilenebilir.

Batı Toplumları

Doğu Toplumları

Özerklik

Daha Yüksek

Daha Düşük

Çevresel Hakimiyet

Daha Yüksek

Daha Düşük

​Bireysel Gelişim

Daha Yüksek

Daha Düşük

Diğerleriyle Olumlu İlişki

Daha Yüksek

Daha Düşük

Hayatın Amacı

Daha Yüksek

Daha Düşük

Öz Kabul

Daha Yüksek

Daha Düşük

Ancak, bu durum PİO’un da kültüre göre farklılık gösterdiği anlamına gelmez. PİO’un evrensel bir tanımının olmadığını ve bireysel farklılıklara göre değişebileceğini kabul eden Ryff'in modeli, tüm bileşenleri dikkate alarak bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır.


PİO Modeli Bileşenleri Açısından Öz Değerlendirme


Havayolu pilotu psikolojik iyi olma halinin altı boyutu ile ilgili olarak kendilerini nasıl değerlendirebilirler?


1. Özerklik:

Bu boyut, pilotun kendi değerleri ve normlarına göre davranma, çevresel baskılara karşı dirençli olma, kendi kararlarını verme ve davranışlarını içsel olarak düzenleme yeteneği ile ilgilidir. Pilotlar, özerklik düzeylerini şu sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirebilirler:

 • Uçuş sırasında karşılaştığım zorluklara karşı kendi başıma karar verebiliyor ve sorumluluk alabiliyor muyum?

 • Davranışlarımı kendi değerlerime ve normlarıma göre mi yoksa başkalarının beklentilerine göre mi belirliyorum?

 • Kendi fikirlerimi ifade etmekte zorlanıyor veya çekiniyor muyum?

 • Çevremdeki insanların onayına ihtiyaç duyuyor veya bağımlı mı hissediyorum?

 • Uçuş sırasında karşılaştığım zorluklara karşı kendi başıma karar verebiliyor ve sorumluluk alabiliyor muyum?

 • Davranışlarımı kendi değerlerime ve normlarıma göre mi yoksa başkalarının beklentilerine göre mi belirliyorum?

 • Kendi fikirlerimi ifade etmekte zorlanıyor veya çekiniyor muyum?

 • Çevremdeki insanların onayına ihtiyaç duyuyor veya bağımlı mı hissediyorum?

2. Çevresel Hakimiyet:

Bu boyut, pilotun kendi ihtiyaç ve değerlerine uygun ortamlar oluşturabilme, günlük yaşam ve sorumlulukları üzerinde kontrol sahibi olma, çevresindeki fırsatları etkili bir şekilde kullanma ve yönetme becerisi ile ilgilidir. Pilotlar, çevresel hakimiyet düzeylerini şu sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirebilirler:

 • Fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarımı giderebilmek için kendimi çevreye, çevremi de kendime uygun hale getirebiliyor muyum?

 • Günlük yaşam ve sorumluluklarım üzerinde yeterli bir kontrole sahip olduğumu hissediyor muyum?

 • Çevremde bulunan olanaklardan en üst seviyede yararlanabiliyor ve çevremi yönetebiliyor muyum?

 • Kendi değer uygun ortamları seçebiliyor ve farklı amaçlara sahip bireylerle bir araya gelebiliyor muyum?

 • Fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarımı giderebilmek için kendimi çevreye, çevremi de kendime uygun hale getirebiliyor muyum?

 • Günlük yaşam ve sorumluluklarım üzerinde yeterli bir kontrole sahip olduğumu hissediyor muyum?

 • Çevremde bulunan olanaklardan en üst seviyede yararlanabiliyor ve çevremi yönetebiliyor muyum?

 • Kendi değer uygun ortamları seçebiliyor ve farklı amaçlara sahip bireylerle bir araya gelebiliyor muyum?

3. Bireysel Gelişim:

Bu boyut, pilotun sahip olduğu potansiyelleri tam olarak kullanabilme, kendini gerçekleştirme, yeni deneyimlere açık olma, kendi özelliklerinin farkında olma ve olumlu değişimleri fark etme becerisi ile ilgilidir. Pilotlar, bireysel gelişim düzeylerini şu sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirebilirler:

 • Kendimi geliştirmeye ve yeni şeyler öğrenmeye açık mıyım?

 • Kendi özelliklerimin farkında mıyım ve kendimde meydana gelen değişim ve yenilikleri fark edebiliyor muyum?

 • Sahip olduğum potansiyeli geliştirmek için deneyimlere açık mıyım ve yeni şeyler deneyebiliyor muyum?

 • Kendimi gerçekleştirme potansiyelimi yükseltmek için neler yapabilirim?

 • Kendimi geliştirmeye ve yeni şeyler öğrenmeye açık mıyım?

 • Kendi özelliklerimin farkında mıyım ve kendimde meydana gelen değişim ve yenilikleri fark edebiliyor muyum?

 • Sahip olduğum potansiyeli geliştirmek için deneyimlere açık mıyım ve yeni şeyler deneyebiliyor muyum?

 • Kendimi gerçekleştirme potansiyelimi yükseltmek için neler yapabilirim?

4. Diğerleriyle Olumlu İlişki:

Bu boyut, pilotun kendisine ve diğerlerine saygı duyma, samimi ve güvenilir ilişkiler kurma, ilişkilerinde empati gösterme ve diğerlerine karşı sorumluluk bilinci taşıma becerisi ile ilgilidir. Pilotlar, diğerleriyle olumlu ilişki düzeylerini şu sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirebilirler:

 • Kendime ve diğer insanlara yönelik pozitif bir saygıya sahip miyim?

 • Diğer bireylerle samimi ve güvene dayalı ilişkiler kurabiliyor muyum?

 • İlişkilerimde empati ile davranabiliyor ve diğerlerini anlamaya çalışıyor muyum?

 • Diğerlerine karşı sorumluluk bilincine sahip miyim?

 • Kendime ve diğer insanlara yönelik pozitif bir saygıya sahip miyim?

 • Diğer bireylerle samimi ve güvene dayalı ilişkiler kurabiliyor muyum?

 • İlişkilerimde empati ile davranabiliyor ve diğerlerini anlamaya çalışıyor muyum?

 • Diğerlerine karşı sorumluluk bilincine sahip miyim?

5. Hayatın Amacı:

Bu boyut, pilotun kendi yaşamının anlam ve amacını kavrama, kendi hayatının bir anlamı ve amacı olduğuna inanma, kendisi için net hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşmak için planlama yapma becerisi ile ilgilidir. Pilotlar, hayatın amacı düzeylerini şu sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirebilirler:

 • Kendi yaşamımın anlam ve amacını kavrayabiliyor muyum?

 • Kendi hayatımın bir anlamı ve amacı olduğuna inanıyor muyum?

 • Kendim için net hedefler belirleyebiliyor ve bu hedeflere ulaşmak için planlama yapabiliyor muyum?

 • Varacakları noktayı tam olarak bilmesem de hedeflerime ulaşmak için izleyeceğim yol hakkında bir fikre sahip miyim?

 • Kendi yaşamımın anlam ve amacını kavrayabiliyor muyum?

 • Kendi hayatımın bir anlamı ve amacı olduğuna inanıyor muyum?

 • Kendim için net hedefler belirleyebiliyor ve bu hedeflere ulaşmak için planlama yapabiliyor muyum?

 • Varacakları noktayı tam olarak bilmesem de hedeflerime ulaşmak için izleyeceğim yol hakkında bir fikre sahip miyim?

6. Öz Kabul:

Bu boyut, pilotun kendini olumlu bir tutumla değerlendirme, geçmiş ve şimdiki durumlar hakkında olumlu görüşlere sahip olma, olumlu ve olumsuz tüm özelliklerini kabullenme becerisi ile ilgilidir. Pilotlar, öz kabul düzeylerini şu sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirebilirler:

 • Kendimi olumlu bir tutumla değerlendirebiliyor muyum?

 • Geçmiş ve şimdiki durumlar hakkında olumlu görüşlere sahip miyim?

 • Olumlu ve olumsuz tüm özelliklerimi kabulleniyor muyum?

 • Kendimi olduğum gibi sevebiliyor muyum?

 • Kendimi olumlu bir tutumla değerlendirebiliyor muyum?

 • Geçmiş ve şimdiki durumlar hakkında olumlu görüşlere sahip miyim?

 • Olumlu ve olumsuz tüm özelliklerimi kabulleniyor muyum?

 • Kendimi olduğum gibi sevebiliyor muyum?

Zayıflatan ve Güçlendiren Durum ve Davranışları


1. Özerklik boyutunu;

Zayıflatan durum ve davranışlar:

 • Pilotların kendi değerleri ve normlarına göre davranmalarına izin vermeyen veya engelleyen kurallar, yönetmelikler, prosedürler veya politikalar.

 • Pilotların kendi kararlarını vermesine izin vermeyen veya engelleyen otoriter, baskıcı veya kontrolcü bir yönetim tarzı.

 • Pilotların çevresel baskılara karşı dirençli olmalarına yardımcı olmayan veya engelleyen yetersiz, eksik veya yanlış bir eğitim, koçluk veya destek sistemi.

 • Pilotların davranışlarını içsel olarak düzenlemelerine yardımcı olmayan veya engelleyen düşük, adil olmayan veya tatmin edici olmayan bir ücret, ödül veya tanınma sistemi.

 • Pilotların kendilerine güvenmelerine, kendilerini tanımalarına veya geliştirmelerine yardımcı olmayan veya engelleyen olumsuz, eleştirel veya saygısız bir geri bildirim veya iletişim sistemi.

Güçlendiren durum ve davranışlar:

 • Pilotların kendi değerleri ve normlarına göre davranmalarına fırsat ve teşvik veren esnek, uyumlu veya katılımcı bir kurumsal kültür.

 • Pilotların kendi kararlarını vermesine izin veren ve destekleyen demokratik, yetkilendirici veya koçluk yapan bir yönetim tarzı.

 • Pilotların çevresel baskılara karşı dirençli olmalarına yardımcı olan yeterli, güncel ve doğru bir eğitim, koçluk veya destek sistemi.

 • Pilotların davranışlarını içsel olarak düzenlemelerine yardımcı olan yüksek, adil ve tatmin edici bir ücret, ödül veya tanınma sistemi.

 • Pilotların kendilerine güvenmelerine, kendilerini tanımalarına veya geliştirmelerine yardımcı olan olumlu, yapıcı veya saygılı bir geri bildirim veya iletişim sistemi.

2. Çevresel hakimiyet boyutunu;

Zayıflatan durum ve davranışlar:

 • Pilotların kendi ihtiyaç ve değerlerine uygun ortamlar oluşturmasına izin vermeyen veya engelleyen katı, değişmez veya uyumsuz bir çalışma ortamı.

 • Pilotların günlük yaşam ve sorumlulukları üzerinde kontrol sahibi olmasına izin vermeyen veya engelleyen aşırı, gereksiz veya anlamsız bir iş yükü veya stres.

 • Pilotların çevresindeki fırsatları etkili bir şekilde kullanmasına veya yönetmesine izin vermeyen veya engelleyen yetersiz, eksik veya yanlış bir bilgi, teknoloji veya kaynak sistemi.

 • Pilotların kendi yaşamlarını şekillendirmesine yardımcı olmayan veya engelleyen düşük, adil olmayan veya tatmin edici olmayan bir kariyer gelişimi veya ilerleme sistemi.

 • Pilotların esneklik ve uyum göstermesine yardımcı olmayan veya engelleyen olumsuz, eleştirel veya baskıcı bir iş arkadaşı, yönetici veya müşteri ilişkisi.

Güçlendiren durum ve davranışlar:

 • Pilotların kendi ihtiyaç ve değerlerine uygun ortamlar oluşturmasına fırsat ve teşvik veren esnek, değişken veya uyumlu bir çalışma ortamı.

 • Pilotların günlük yaşam ve sorumlulukları üzerinde kontrol sahibi olmasına izin veren ve destekleyen makul, anlamlı ve ödüllendirici bir iş yükü veya stres.

 • Pilotların çevresindeki fırsatları etkili bir şekilde kullanmasına veya yönetmesine izin veren ve destekleyen yeterli, güncel ve doğru bir bilgi, teknoloji veya kaynak sistemi.

 • Pilotların kendi yaşamlarını şekillendirmesine yardımcı olan yüksek, adil ve tatmin edici bir kariyer gelişimi veya ilerleme sistemi.

 • Pilotların esneklik ve uyum göstermesine yardımcı olan olumlu, yapıcı veya destekleyici bir iş arkadaşı, yönetici veya müşteri ilişkisi.

3. Bireysel gelişim boyutunu;

Zayıflatan durum ve davranışlar:

 • Pilotların sahip oldukları potansiyelleri tam olarak kullanmalarına izin vermeyen veya engelleyen sınırlı, monoton veya tekdüze bir çalışma ortamı.

 • Pilotların kendini gerçekleştirmelerine izin vermeyen veya engelleyen düşük, adil olmayan veya tatmin edici olmayan bir performans değerlendirme veya geri bildirim sistemi.

 • Pilotların yeni deneyimlere açık olmalarına izin vermeyen veya engelleyen katı, değişmez veya uyumsuz bir eğitim, koçluk veya destek sistemi.

 • Pilotların kendi özelliklerinin farkında olmalarına yardımcı olmayan veya engelleyen yetersiz, eksik veya yanlış bir kişilik testi, envanter veya profil sistemi.

 • Pilotların olumlu değişimleri fark etmelerine yardımcı olmayan veya engelleyen olumsuz, eleştirel veya baskıcı bir iş arkadaşı, yönetici veya müşteri ilişkisi.

Güçlendiren durum ve davranışlar:

 • Pilotların sahip oldukları potansiyelleri tam olarak kullanmalarına fırsat ve teşvik veren çeşitli, zengin ve ilginç bir çalışma ortamı.

 • Pilotların kendini gerçekleştirmelerine izin veren ve destekleyen yüksek, adil ve tatmin edici bir performans değerlendirme veya geri bildirim sistemi.

 • Pilotların yeni deneyimlere açık olmalarına izin veren ve destekleyen esnek, değişken ve uyumlu bir eğitim, koçluk veya destek sistemi.

 • Pilotların kendi özelliklerinin farkında olmalarına yardımcı olan yeterli, güncel ve doğru bir kişilik testi, envanter veya profil sistemi.

 • Pilotların olumlu değişimleri fark etmelerine yardımcı olan olumlu, yapıcı veya destekleyici bir iş arkadaşı, yönetici veya müşteri ilişkisi.

4. Diğerleriyle olumlu ilişki boyutunu;

Zayıflatan durum ve davranışlar:

 • Pilotların kendine ve diğerlerine saygı duymasına izin vermeyen veya engelleyen ayrımcı, ırkçı veya cinsiyetçi bir iş ortamı veya kültürü.

 • Pilotların samimi ve güvenilir ilişkiler kurmasına izin vermeyen veya engelleyen yüksek, rekabetçi veya çatışmacı bir iş stresi veya baskısı.

 • Pilotların ilişkilerde empati göstermesine izin vermeyen veya engelleyen yetersiz, eksik veya yanlış bir iletişim, işbirliği veya koordinasyon sistemi.

 • Pilotların diğerlerine karşı sorumluluk bilinci taşımasına yardımcı olmayan veya engelleyen düşük, adil olmayan veya tatmin edici olmayan bir takdir, ödül veya tanınma sistemi.

 • Pilotların diğerleriyle olumlu ilişki kurmasına yardımcı olmayan veya engelleyen olumsuz, eleştirel veya saygısız bir geri bildirim veya yorum sistemi.

Güçlendiren durum ve davranışlar:

 • Pilotların kendine ve diğerlerine saygı duymasına fırsat ve teşvik veren kapsayıcı, çeşitli ve eşitlikçi bir iş ortamı veya kültürü.

 • Pilotların samimi ve güvenilir ilişkiler kurmasına izin veren ve destekleyen makul, işbirlikçi ve uyumlu bir iş stresi veya baskısı.

 • Pilotların ilişkilerde empati göstermesine izin veren ve destekleyen yeterli, güncel ve doğru bir iletişim, işbirliği veya koordinasyon sistemi.

 • Pilotların diğerlerine karşı sorumluluk bilinci taşımasına yardımcı olan yüksek, adil ve tatmin edici bir takdir, ödül veya tanınma sistemi.

 • Pilotların diğerleriyle olumlu ilişki kurmasına yardımcı olan olumlu, yapıcı veya saygılı bir geri bildirim veya yorum sistemi.

5. Hayatın amacı boyutunu;

Zayıflatan durum ve davranışlar:

 • Pilotların kendi yaşamının anlam ve amacını kavramasına izin vermeyen veya engelleyen anlamsız, boş veya rutin bir çalışma ortamı veya kültürü.

 • Pilotların kendi hayatının bir anlamı ve amacı olduğuna inanmasına izin vermeyen veya engelleyen düşük, adil olmayan veya tatmin edici olmayan bir iş değeri veya tanınma sistemi.

 • Pilotların kendisi için net hedefler belirlemesine izin vermeyen veya engelleyen sınırlı, monoton veya tekdüze bir kariyer gelişimi veya ilerleme sistemi.

 • Pilotların bu hedeflere ulaşmak için planlama yapmasına izin vermeyen veya engelleyen yetersiz, eksik veya yanlış bir eğitim, koçluk veya destek sistemi.

 • Pilotların hayatın amacını fark etmesine yardımcı olmayan veya engelleyen olumsuz, eleştirel veya baskıcı bir iş arkadaşı, yönetici veya müşteri ilişkisi.

Güçlendiren durum ve davranışlar:

 • Pilotların kendi yaşamının anlam ve amacını kavramasına fırsat ve teşvik veren anlamlı, zengin ve ilginç bir çalışma ortamı veya kültürü.

 • Pilotların kendi hayatının bir anlamı ve amacı olduğuna inanmasına izin veren ve destekleyen yüksek, adil ve tatmin edici bir iş değeri veya tanınma sistemi.

 • Pilotların kendisi için net hedefler belirlemesine izin veren ve destekleyen çeşitli, zengin ve ilginç bir kariyer gelişimi veya ilerleme sistemi.

 • Pilotların bu hedeflere ulaşmak için planlama yapmasına izin veren ve destekleyen yeterli, güncel ve doğru bir eğitim, koçluk veya destek sistemi.

 • Pilotların hayatın amacını fark etmesine yardımcı olan olumlu, yapıcı veya destekleyici bir iş arkadaşı, yönetici veya müşteri ilişkisi.

6. Öz kabul boyutunu;

Zayıflatan durum ve davranışlar:

 • Pilotların kendini olumlu bir tutumla değerlendirmesine izin vermeyen veya engelleyen yüksek, gerçekçi olmayan veya ulaşılamaz bir beklenti veya standart sistemi.

 • Pilotların geçmiş ve şimdiki durumlar hakkında olumlu görüşlere sahip olmasına izin vermeyen veya engelleyen aşırı, gereksiz veya yıkıcı bir eleştiri veya suçlama sistemi.

 • Pilotların olumlu ve olumsuz tüm özellikleri kabullenmesine yardımcı olmayan veya engelleyen yetersiz, eksik veya yanlış bir öz farkındalık veya öz bilinç sistemi.

 • Pilotların kendini kabul etmesine yardımcı olmayan veya engelleyen düşük, adil olmayan veya tatmin edici olmayan bir öz saygı veya öz güven sistemi.

 • Pilotların öz kabulünü fark etmesine yardımcı olmayan veya engelleyen olumsuz, eleştirel veya saygısız bir iş arkadaşı, yönetici veya müşteri ilişkisi.

Güçlendiren durum ve davranışlar:

 • Pilotların kendini olumlu bir tutumla değerlendirmesine fırsat ve teşvik veren makul, gerçekçi ve ulaşılabilir bir beklenti veya standart sistemi.

 • Pilotların geçmiş ve şimdiki durumlar hakkında olumlu görüşlere sahip olmasına izin veren ve destekleyen yapıcı, gerekli ve iyileştirici bir eleştiri veya suçlama sistemi.

 • Pilotların olumlu ve olumsuz tüm özellikleri kabullenmesine yardımcı olan yeterli, güncel ve doğru bir öz farkındalık veya öz bilinç sistemi.

 • Pilotların kendini kabul etmesine yardımcı olan yüksek, adil ve tatmin edici bir öz saygı veya öz güven sistemi.

 • Pilotların öz kabulünü fark etmesine yardımcı olan olumlu, yapıcı veya saygılı bir iş arkadaşı, yönetici veya müşteri ilişkisi.39 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

Hepsini Gör

Σχόλια


bottom of page